* چگونه مى توان با دولت هاى اسلامى اى همكارى كرد كه با دشمنان ما ارتباط دارند؟

* چگونه مى توان با دولت هاى اسلامى اى همكارى كرد كه با دشمنان ما ارتباط دارند؟

* طبيعى است كه در تعامل با چنين دولتى بايد كاملا مراقب بود. زيرا تعامل آن دولت با دشمنان ما، رابطه ما با آن دولت را هم به خدمت منافع دشمنان ما در مى آورد و موقعيت آنان را تقويت مى كند و چه بسا دشمن از آن بهره برد. بايد با چنين دولت هايى براساس منافع الزامى و ترجيحى خود رفتار كنيم تا نتايج مثبت آن بيش از نتايج منفى باشد. در اين صورت مشكلى در همكارى با آن نيست، البته به شرط آن كه خطرى را تهديد نكند.