* كسانى معتقدند كه ايج

* كسانى معتقدند كه ايجاد رابطه با همه كشورها، به جز امريكا و اسراييل ممكن است. زيرا در اين دو كشور نظام هايى حكم مى رانند كه با اسلام عداوت دارند. نظر حضرت عالى چيست؟

* ما مى گوييم كه مسلمانان مى توانند با همه دولت هاى جهان - حتى امريكا - براساس مصالح اسلامى كه با منافع ديگران مشترك است و با حفظ احترام متقابل و روابط طبيعى و مبتنى بر رفع نيازهاى مسلمانان - رابطه داشته باشند. امريكا هم اگر دست از عداوت خويش با آرمان هاى اسلامى بردارد و سياستش را تغيير دهد مى تواند طرف رابطه دولت اسلامى باشد.


اما با اسراييل حتى اگر سياست هايش را تغيير دهد و رفتارهايش را عوض كند، نمى توان رابطه برقرار كرد، زيرا بنياد اين دولت به دليل غصب سرزمين و به اسارت گرفتن انسان ها، نامشروع است. بنابراين مسأله اسراييل از ديگر كشورها جداست، زيرا موجوديت اسراييل با درو كردن ملت فلسطين پديد آمده است. وضع يهوديان در فلسطين، وضع ملتى است كه ملت ديگرى را از كشورش بيرون كرده و جاى او را غصب كرده است. بنابراين، امكان ندارد كه مسلمانى بتواند به اين دولت و ملت غاصب، مشروعيت ببخشد. زيرا غصب در شريعت الهى حرام است و (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) «و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلطى قرار نداده است]».(سوره نساء، آيه 141.)