* اگر فرض كنيم كه اسراييل از سياست كنونى اش دست بردارد و حق هر صاحب حقى را به او برگرداندو فلسط

* اگر فرض كنيم كه اسراييل از سياست كنونى اش دست بردارد و حق هر صاحب حقى را به او برگرداندو فلسطينى ها بدون استثنا به كشورشان بازگردند و دولت بپذيرد كه حكومت براساس همه پرسى و انتخابات آزاد باشدو... آيا ممكن است در برابر آن تغيير رويه داد؟

* اگر يهوديانى كه از گوشه و كنار دنيا به فلسطين اشغالى رفته اند به كشورهاى خود بازگردند و فلسطينى هايى كه نابه حق از كشور خود اخراج شدند به فلسطين بازگردند در آن صورت يهوديانى كه فلسطين الاصل اند مى توانند در كنار مسلمانان و مسيحيان در كشور خود بمانند و در سرنوشت خود مشاركت داشته باشند. ما معتقديم كه طبعاً حكومت از آن مسلمانان - كه اكثريت فلسطين را تشكيل مى داده اند - باشد و اگر امكان آن نبود، بايد ساختارى واقع گرايانه براى هم زيستى ايجاد شود، كه زيان اين روش كمتر از روش هاى ديگر است.