* آيا شرط گذاشتن اين كه يهوديان مهاجر به سرزمين هاى سابق خويش بازگردند، مخالف حقى نيست كه خداوند - در انتخاب محل زندگى - به انسان بخشيده است؟

* آيا شرط گذاشتن اين كه يهوديان مهاجر به سرزمين هاى سابق خويش بازگردند، مخالف حقى نيست كه خداوند - در انتخاب محل زندگى - به انسان بخشيده است؟

* نه، چنين نيست. زيرا آنان براى محو يك ملت آمده اند. فلسطين كه سرزمينى بى صاحب و خالى از سكنه نبود، بلكه سرزمينى آبادان با ملتى سرزنده بود. سرزمين فلسطين و دارايى هاى آن از آن فلسطينى ها بود. يهوديان خارجى از سرزمين هاى ديگر آمدند و برآن استيلا يافتند. استيلا با قهر و غلبه به آنان مشروعيت نمى بخشد. بله، انسان مى تواند در هرجا كه خواست سكونت كند، اما حق ندارد خانه ديگران را اشغال كند و زمين ديگران را نا به حق تصرف كند.