* ويژگى هاى دولت عادل و تفاوت آن با دولت ظالم چيست؟

* ويژگى هاى دولت عادل و تفاوت آن با دولت ظالم چيست؟

* دولت عادل دولتى است كه رهبرى آن مشروع و تابع اجتهادات و كارشناسى هاى متنوع در امور مربوط به رهبرى جامعه باشد. و نيز داراى قانونى عادلانه و متناسب با حكومت مشروع باشد. و اين كه در اجراى قانون عدالت رعايت شود و قانون نسبت به همه مردم به شيوه اى مشروع و عادلانه اجرا شود.


دولت ظالم دولتى است كه ويژگى هاى ياد شده را نداشته باشد.