* مخالفت وسرپيچى نسبت به قوانين دولت چه هنگامى جايز است؟ و تجاوز به اموال دولت چه حكمى دارد؟

* مخالفت وسرپيچى نسبت به قوانين دولت چه هنگامى جايز است؟ و تجاوز به اموال دولت چه حكمى دارد؟

* ما به جواز تجاوز به اموال كافران - چه دولت كافر و چه شخص كافر - فتوا نمى دهيم. اما سرپيچى از قوانين دولتى كه به ملت ستم مى كند و مسلمانان هم بخشى از مردم هستند، جايز است. مسلمانان مى توانند براى فروپاشى اين دولت سر به عصيان برآرند. اما مسلمانان حق ندارند به مخالفت با قوانين كشورى كه در آن زندگى مى كنند - در صورتى كه مخالفت، نظام عمومى را مختل كند - بپردازند. و گاهى اين كار حرام است.