* آيا زن مجاز است در جايى كه پزشك زن وجود دارد به پزشك مرد كه تخصص و مهارت بيشترى دارد مراجعه كند؟

* آيا زن مجاز است در جايى كه پزشك زن وجود دارد به پزشك مرد كه تخصص و مهارت بيشترى دارد مراجعه كند؟

* اگر پزشك زن و پزشك مرد از جهت امكانات و توانايى هاى علمى و درمانى برابر بودند، و دسترسى به پزشك زن آسان بود، نبايد بدن خود را به پزشك مرد نشان دهد. اما اگر پزشك مرد به سبب داشتن ابزارهاى پزشكى پيشرفته و يا به كارگيرى روش برتر در درمان، مناسب تر از پزشك زن باشد و شيوه درمانى اش سازگارتر به حال بيمار باشد و زن بيمار از مراجعه به پزشك زنِ هم سطح با آن پزشك مرد، بيم ضرر داشته باشد، جايز است كه با وجود پزشك زن، به پزشك مرد مراجعه كند.


حديثى در اين باره در دست است كه از آن فهميده مى شود كه اگر پزشك مرد، دلسوزتر و با مداراتر از پزشك زن باشد، زن مى تواند به او مراجعه كند.


در حديثى از امام باقر(عليه السلام) كه ابوحمزه ثمالى روايت آمده كه ابوحمزه از ايشان مى پرسد: زن مسلمانى گرفتار پيشامدى مانند شكستگى يا زخم از ناحيه عضوى مى شود كه نگاه نامحرم به آن درست نيست و پزشك مرد براى درمان او مناسب تر از پزشك زن است، آيا او مى تواند به بدن آن زن بنگرد؟ امام(عليه السلام)پاسخ مى دهد كه: «اگر زن ناچار بود، آن پزشك مرد مى تواند اگر بخواهد او را درمان كند».( وسايل الشيعة، ج20، ص233، روايت 25512.)


شهيد ثانى(قدس سره) از اين روايت و برخى روايات ديگر چنين نتيجه گرفته كه درمان يكى از مصداق هاى نياز پزشكى است كه عقلا در چنين نيازهايى درپى يافتن مناسب ترين و با مداراترين و خبره ترين برمى آيند تا از نتيجه كار مطمئن باشند.