* با وجود ما

* با وجود ماما (قابله) آيا براى زايمان مى توان به پزشك مرد مراجعه كرد؟ اگر پزشك مرد به طور مستقيم اشراف داشته باشد يا از طريق تلويزيون مداربسته، حكمش چيست؟

* حكم زايمان مانند حكم درمان است. اگر براى زن ممكن باشد كه نزد زن متخصصى - بدون آن كه بيم زيان و ناملايمات بعدى را داشته باشد - زايمان كند، جايز نيست كه به متخصص مرد مراجعه كند تا او بدنش را لمس و عورتش را آشكار كند و...


* آيا نظر پزشك در تشخيص وضع بيمار براى روزه و مانند آن الزام آور است؟ اگر بيمار در ديندارى و التزام شرعى پزشك شك داشته باشد، تكليف چيست؟


* اگر پزشك مورد اعتماد و اهل خبره باشد، تشخيص او هم بايد مبناى عمل باشد يعنى تشخيص او از وضع بيمار بر او حجت شرعى است. اما اگر پزشك مورد اعتماد نبود و بيمار نهى او را از روزه يا اعمال ديگرى كه انجام آن ها منوط به زيان نداشتن براى بدن است، به ديده شك بنگرد، دو حالت فرض مى شود: يكى اين كه از سخن پزشك احتمال و بيم زيان برآيد. در اين صورت بايد شخص، روزه اش را بخورد (روزه نگيرد). زيرا بيم داشتن بر بدن از زيان، مجوز روزه نگرفتن است، و لازم نيست كه انسان زيان واقعى را درك كند. ديگر اين كه بيمار از سخن پزشك بر سلامتى خويش بيمناك نشود و بيم زيان نداشته باشد كه در اين صورت خوردن روزه جايز نيست.