* آيا پزشك مجاز است به بهانه كاستن از درد بيمار، دارويى را برايش تجويز كند كه براى سلامتى اش زيان آور است؟

* آيا پزشك مجاز است به بهانه كاستن از درد بيمار، دارويى را برايش تجويز كند كه براى سلامتى اش زيان آور است؟

* اگر درد به اندازه اى شديد باشد كه بيمار بر آن صبر نمى تواند كرد و منفعت كاستن دردش بيشتر از زيانى باشد كه اين دارو به بار مى آورد، جايز است. اما اگر اين دارو سبب آسيب عمده در بدن بيمار شود و حياتش را دچار تهديد كند و يا آفتى برايش به بار آورد تجويز چنين دارويى جايز نيست.