* پزشك ملتزم و متدين در

* پزشك ملتزم و متدين در اجراى عمل هاى جراحى اى مانند بستن لوله و... كه محل اختلاف بين فقهاست،آيا بايد به فتواى مرجع تقليد خود عمل كند يا به فتواى مرجع تقليد عمل شونده؟

* طبيعى است كه بايد تابع مرجع تقليد خود باشد. زيرا كار، كار خود اوست و خود او مسوول كار خويش است. مثلا اگر زنى كه مقلد كسى است كه نگاه كردن زن به عورت زن ديگر را جايز مى داند به پزشك زنى مراجعه كرد كه مرجع اش اين عمل را جايز نمى داند، براى آن پزشك زن جايز نيست در وضع غيراضطرارى چنين عملى را انجام دهد. اما اگر پزشك زن مقلد مرجعى است كه چنين فتوايى نداده، مى تواند اقدام به چنين جراحى اى نمايد.