* در دو فرض اول، آيا بيمار مى تواند حدى را براى حيات خويش قرار دهد و به پزشك دستور دهد تا او را در زمان مورد نظرش به قتل برساند؟

* در دو فرض اول، آيا بيمار مى تواند حدى را براى حيات خويش قرار دهد و به پزشك دستور دهد تا او را در زمان مورد نظرش به قتل برساند؟

* بيمار مجاز نيست چنين كند. زيرا اختيار پايان دادن به حيات خود را ندارد.