* نظر فقهى شما درباره تشريح جسد مرده براى آموزش يا تشخيص سبب مرگ و مانند آن چيست؟

* نظر فقهى شما درباره تشريح جسد مرده براى آموزش يا تشخيص سبب مرگ و مانند آن چيست؟

* اصل بر اين است كه تشريح جسد مرده مسلمان جايز نيست. زيرا حرمت مرده مسلمان مانند زنده اش است و خداوند هرگونه رفتارى را كه با مسلمانِ زنده، حرام گردانيده با مرده مسلمان نيز حرام كرده است. حتى در شريعت اسلامى براساس رواياتى، براى بريدن سر يا دست مرده، ديه قرار داده شده است. اما اگر آموزش پزشكى مستلزم تشريح بدن مسلمان مرده باشد اين كار جايز است. هم چنين اگر پى بردن به سبب مرگ شخص - يا براى اثبات حق آن مرده و وارثانش از راه تشخيص قاتل و عمدى و خطايى و طبيعى بودن مرگ و يا تشخيص نوع بيمارىِ منجر به مرگ كه ممكن است جان بسيارى از انسان ها با پيشگيرى نجات يابد - متوقف بر كالبد شكافى باشد، جايز است.


در چنين مواردى كه مصلحت و منفعت عمده اى وجود دارد حكم حرمت تشريح مرده مسلمان، برداشته مى شود. و اين كار به سبب مقدم داشتن مصلحت مهم تر بر مفسده كم اهميت تر و به مقتضاى حكم عقل كه در تزاحم، حكم شرعى را كشف مى كند، جايز مى شود.