* بسيارى از نظرهاى فقهى كه تشريح را حرام مى داند مستند به احاديثى است كه ا

* بسيارى از نظرهاى فقهى كه تشريح را حرام مى داند مستند به احاديثى است كه از مثله كردن - حتّى مثله كردن سگ هار - نهى مى كند. البته روشن است كه فرق روشنى بين تشريح به شكل كنونى و بين مثله كردن وجود دارد. نظر حضرت عالى چيست؟

* برخى از فقها برآنند كه مثله به صرف قطع عضوى از بدن مرده - حتى با نيتى نيك - تحقق مى يابد. نظر برخى ديگر آن است كه مثله نوعى انتقام گيرى و مجازات و عقده گشايى است. ما به همين رأى تمايل داريم و معتقديم كه تشريح اگر به قصد شايسته اى باشد، مثله به شمار نمى آيد.