* اگر حيات يك شخص متوقف به گرفتن عضوى از مرده باشد چه بايد كرد؟

* اگر حيات يك شخص متوقف به گرفتن عضوى از مرده باشد چه بايد كرد؟

* اين كار نه تنها جايز بلكه واجب است، حتى اگر مرده وصيت به اين امر نكرده باشد. زيرا وجوب حفظ حيات مسلمان مقدم بر حرمت جدا كردن عضوى از ميت (به اقتضاى قاعده تزاحم) است.