* آيا من به عنوان پزشك مى توانم

* آيا من به عنوان پزشك مى توانم وضعيت پزشكى بيمار را - كه اطلاع از آن برايش زيان روحى - روانى دارد - از او مخفى بدارم؟ و آيا شرعاً مى توانم اميد كاذبى براى روحيه بخشى به او بدهم؟

* اگر آگاهانيدن او از بيمارى اش مرگ او را تسريع مى كند، چنين كارى جايز نيست، مگر آن كه ضرورت اقتضا كند، يعنى شخص به امور مهمى كه لازم مى داند (مانند وصيت) اقدام كند كه اگر اطلاع نيابد و اين امور را انجام ندهد، مفسده اى درپى داشته باشد. اما اميد كاذب آفريدن در چنين بيمارى اگر با استفاده از ابزار توريه و به هدف ايجاد مقاومت و شادابى و سرزندگى باشد، داراى اجر و ثواب است.