* نظر شما درباره عمل جراحى تجديد بكارت براى دخترى كه در اثر حادثه يا اشتباهى بكارتش را از دست داده و به هدف به خطا افكندن

* نظر شما درباره عمل جراحى تجديد بكارت براى دخترى كه در اثر حادثه يا اشتباهى بكارتش را از دست داده و به هدف به خطا افكندن شوهر آينده نسبت به بكارت او در محيط اجتماعى اى كه اين كمبود را نابخشودنى مى داند و در شرايطى كه حتى حيات چنين دخترى مورد تهديد قرار دارد، چيست؟

* اگر نداشتن بكارت ننگى به شمار آيد كه تحمل آن عادتاً ممكن نيست و آبروى او را مى برد و وضع حرج (سختى شديد) يا تهديد به قتل و... برايش پديد مى آورد، چنين كارى جايز است. اما در اين كار بايد احتياط شود و جز در وضع ضرورت شديد اقدام به اين كار نشود. در اين مسأله نبايد به وضع عاطفى زنى كه بكارتش را از دست داده است اكتفا كرد. زيرا سهل گرفتن در اين كار باعث تشويق بسيارى از دختران به انحراف جنسى و سهل انگارى در روابط - حتى شرعى - مانند ازدواج موقت مى شود كه برخى مفاسد اخلاقى و مشكلات اجتماعى به بار مى آورد.


البته اگر شوهر پى به اين امر ببرد مى تواند از باب خيار تدليس عقد را فسخ كند. شايد بهتر آن است كه پيش از عقد ازدواج، شوهر را در جريان امر بگذارند تا زن و شوهر با اعتماد به يكديگر وارد زندگى زناشويى شوند. زيرا اعتماد متقابل مبناى زندگى استوار است.