* آيا زنى كه از راه

* آيا زنى كه از راه حرام يا ازدواج پنهانى - مانند متعه - حامله شده است، در صورتى كه احساس حرج (سختى شديد) يا احساس خطرى از ناحيه جامعه كند، مى تواند سقط جنين نمايد؟

* اين كار در صورتى جايز است كه ادامه حاملگى، زندگى اش را با خطر روبه رو كرده و يا ننگ شديد و ناراحتى فوق طاقت برايش پديد آورده باشد، به شرط آن كه جنين به مرحله نفح روح نرسيده باشد. پس از دميده شدن روح جايز نيست مگر آن كه خطرى حتمى، حيات زن را تهديد كرده باشد.