* اگر امكا

* اگر امكان ادامه حيات براى يكى از مادر و جنين وجود داشته باشد، كدام يك سزاوارترند؟ تصميم گيرى در اين مسأله با كيست؟ با مادر يا پدر يا پزشك و يا حاكم شرع؟

* حكم، مختص مادر است و او حق دارد با سقط جنين از خود دفاع كند. و هيچ كس ديگر - چه پزشك و چه ولى طفل - حق تصميم گيرى ندارند، حاكم شرع هم فقط از راه فتوا به حلال بودن اين كار دخالت دارد. براى پزشك جايز است در صورتى كه زن در چنين وضعى باشد و نجات زندگى او در گرو سقط جنين باشد، به اين كار اقدام كند. در عين حال در چنين امورى بايد رعايت احتياط بشود.