* آيا هنرمند متدين مجاز است با گروه

* آيا هنرمند متدين مجاز است با گروه هنرى اى كه مشهور به فسق و فجور است همكارى كند به گونه اى كه فقط نقش خود را انجام دهد و به اندازه توان به آلودگى هاى موجود در آن گروه مبتلا نشود؟

* در اين جا دو مسأله هست:


مسأله نخست اين كه شخص بايد احتمال تأثيرپذيرى خود از فضاهاى انحراف آور و احتمال قرابت با فضاى فسق و فجور را بررسى كند. اگر بيم آن داشت كه تحت تأثير فضاى موجود در چنين محيطى به ورطه انحراف بيافتد، ورود به چنان جمعى براى او جايز نيست.


مسأله دوم بررسى چند و چونِ نقشى است كه در فيلم يا نمايش و يا... برعهده او گذاشته مى شود. اگر آن نقش، نقشى سالم و سازنده و هدايت گر باشد، مانعى از همكارى نيست. اگر نتيجه بازى كردن او در چنين نقشى، يارى رساندن به فساد فكرى يا روحى يا علمى اى باشد كه در جريان و تأثيرات فيلم يا نمايش نمود مى يابد و با خط فكرى و حركتى اسلام هماهنگ نيست، جايز نيست كه در چنين كارى مشاركت ورزد حتى اگر نقش كوچك وى، مثبت باشد.