* با توجه به پرسش پيش،آيا مى توانم نقشى را بازى كنم كه با عقيده اسلامى ام مخالف است؟

* با توجه به پرسش پيش،آيا مى توانم نقشى را بازى كنم كه با عقيده اسلامى ام مخالف است؟

* اگر اين نقش مكمل نقش مثبت فرد ديگرى باشد، مانعى ندارد. مانند اين كه در گفتوگوى ابوجهل با پيامبر(صلى الله عليه وآله) بالاخره بايد يكى نقش ابوجهل را بازى كند تا با پيامبر سخن بگويد. اين كار در حقيقت ارائه تصويرى زنده از رسالت اسلامى است و اشكالى ندارد. اما اگر بخواهد نقش كافرى را به عنوان تأكيد و تأييد مفاهيم كفر بازى كند، چنين كارى جايز نيست.