* آيا بازى كردن در نقش شخصيت انبياء و امامان(عليهم السلام) در نمايش يا سينما، به ويژه آن كه به قصد خدمت به اسلام و دعوت به آن باشد، جايز است؟

* آيا بازى كردن در نقش شخصيت انبياء و امامان(عليهم السلام) در نمايش يا سينما، به ويژه آن كه به قصد خدمت به اسلام و دعوت به آن باشد، جايز است؟

* اين كار به لحاظ شرعى و به عنوان اوّلى، هيچ اثر منفى اى ندارد. يعنى به لحاظ مبنايى حرام نيست كه سيماى شخصيت هاى بزرگ دينى را با نقاشى و يا بازى كردن نقش آنان، تجسم بخشيم. زيرا هيچ دليل شرعى اى در تحريم آن به دست ما نرسيده است. اما اين مسأله به عنوان ثانوى ربط مى يابد. مسأله اى كه در اين جا با آن روبه رو هستيم اين است كه آيا به تصوير كشيدن چهره اين شخصيت هاى مقدس و نشان دادن آن به مردم و بازى كردن نقش آنان در فضاى عمومى جامعه، اهانت و بى ادبى به آنان شمرده مى شود يا نه؟ آيا سطح قداست و احترام آنان را در جامعه مى كاهد يا خير؟ آيا بازى كردن فلان هنرپيشه معين در نقش پيامبر يا امام موجب هتك حرمت آنان در نظر عامه مردم مى شود يا خير؟ اگر موجب هتك حرمت و شخصيت آنان شد براساس عنوان ثانوى جايز نيست.


خلاصه كلام اين كه بازى كردن در نقش آنان به عنوان اولى حرام نيست. مسأله اين جاست كه آيا آشكار كردن شخصيت پيامبر در فلان فيلم يا نمايش اهانت به ايشان محسوب مى شود يا خير؟ اگر در عرف عام، اهانت به شمار آمد جايز نيست، حتى اگر در واقع، بى احترامى و اهانت نباشد.