* نظر شما درباره مجسمه سازى چيست؟ خريدن و نگهدارى مجسمه چه حكمى دارد؟

* نظر شما درباره مجسمه سازى چيست؟ خريدن و نگهدارى مجسمه چه حكمى دارد؟

* در مورد مجسمه سازى به نظر ما احتياط واجب در ترك آن است و به حرمت آن فتوا نداده ايم. حرمت اين كار در حد احتياط وجوبى است. اما درباره نگهدارى و بازى كردن با آن و هرگونه استفاده از آن مانعى ندارد. زيرا از نصوص و ادله چنين مى فهميم كه تنها ساختن مجسمه حرام است و نه هرگونه استفاده از مجسمه.


در حديثى چنين آمده است كه: «كسى كه چهره اى را تصوير كند يا پيكرى را بتراشد در روز قيامت مجبور مى شود تا در آن روح بدمد اما او دميدن نمى تواند». احاديثى از اين دست مربوط به شخص پيكرتراش و مجسمه ساز است، زيرا اين عمل نوعى شباهت جويى به آفريدگار است. و چنين شخصى زمانى كه مى بيند دست ساخته اش جلوه ابداعى هنرى را يافته، احساس آفريدگارى مى كند. از اين رو فقها به جواز خريد و فروش و نگهدارى و استفاده مشروع از آن فتوا داده اند و فتواى ما هم همين است.