* آيا ساختن مجسمه نيم تنه هم حكم مسأله بالا را دارد؟

* آيا ساختن مجسمه نيم تنه هم حكم مسأله بالا را دارد؟

* آنچه كه حرام است ساختن مجسمه انسان به صورت كامل است. اما مجسمه نيم تنه كه انسان را در حالت نشسته و يا نيمى از او را مخفى نشان مى دهد كه گويى در پشت ديوار يا ميان آب يا... پنهان شده، نيز مشمول عنوان حرمت يا احتياط وجوبى در ترك، قرار مى گيرد.


ولى اگر نيمى يا جزيى از انسان را به صورت مجسمه درآورد مانند مجسمه سر يا بالاتنه، به گونه اى كه مجسمه، نماى همه انسان به حساب نيايد و عرفاً پيكره ناقصى از انسان شمرده شود، مانعى ندارد.