* حكم نقش ها و تصويرهاى عكاسى و نقوش اسلامى اى كه آيات قرآن و اسم هاى الهى بر آن نگاشته شده و مانند آن چيست؟

* حكم نقش ها و تصويرهاى عكاسى و نقوش اسلامى اى كه آيات قرآن و اسم هاى الهى بر آن نگاشته شده و مانند آن چيست؟

* ما تصويربردارى به صورت دستى (نقاشى) و چه به صورت عكاسى و غير آن را حرام نمى دانيم، زيرا ادله حرمت شامل اين مورد نمى شود. اما نقوش كه اصلا ربطى به تصوير ندارد و در هر شكلش جايز و بى اشكال است.