* برخى از هنرپيشه ها مجالس آواز و رقص و يا نمايش ترتيب مى دهند و درآمدش را صرف اعمال خيريه و كمك به گرفتاران مى كنند. اين كار چه حكمى دارد؟

* برخى از هنرپيشه ها مجالس آواز و رقص و يا نمايش ترتيب مى دهند و درآمدش را صرف اعمال خيريه و كمك به گرفتاران مى كنند. اين كار چه حكمى دارد؟

* رسيدن به خير از راه حرام جايز نيست. اگر غنا يا غيرغنا حرام باشد، انجام آن حتى براى هدف خير جايز نيست. زيرا آنجا كه معصيت الهى است، اطاعت خدا ممكن نيست.


اما غنايى كه حلال است - يعنى محتوايش سالم و نامتناسب با فضاى فسق و فجور باشد - و همراه آن عمل حرامى انجام نشود، جايز است، خوانده شود. چه در مراسم خيريه و يا غير آن.