* در اين روزها پديده توبه هنرپيشگان زن و پاى بندى اشان به حجاب رواج يافته است. كسانى در اين مسأله با ديده ترد

* در اين روزها پديده توبه هنرپيشگان زن و پاى بندى اشان به حجاب رواج يافته است. كسانى در اين مسأله با ديده ترديد مى نگرند و برخى توبه آنان را قابل قبول نمى دانند.نظر حضرت عالى چيست؟ و حكم تماشاى چهره اين افراد در فيلم ها و تصويرهاى پيش از توبه اشان چيست؟

* درباره تشكيك و ترديد در قبولى توبه اين افراد بايد به لحاظ شرعى، حكم به ايمان و التزام آنان نمود. زيرا از نظر اسلام حسن ظاهر، كشف از باطن مى كند. از اين رو است كه فقها حسن ظاهر را يكى از راه هاى اثبات عدالت انسان مى دانند. چنان كه در حديث هم آمده است: «من عامل الناس فلم يظلمهم و وعدهم فلم يخلفهم و حدثهم فلم يكذبهم فهو ممن كملت مروئته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته»( وسايل الشيعه، ج27، ص396، روايت 34046.) «هر كس با مردم زير دست خود به عدل رفتار كرد و از وعده اش تخلف نورزيد و راست گو بود، مروت او كامل و عدالت او آشكار و اخوت با او واجب و غيبت او حرام است.»


بنابراين تشكيك و ترديد و موضع منفى گرفتن نسبت به اين پديده خوب، اساس و اعتبارى ندارد. اين پديده نشانه آن است كه انسانى كه در دل فضاى فاسد و مبتذل به سر مى برد امكان دارد ايمان در دلش بيدار شود و او بتواند پرده فريب و ابتذال را به كنار بزند و وضع خود را دگرگون كند و بر فساد و ابتذال عصيان كند و به خدا بازگردد. وظيفه ماست كه اين پديده را تشويق و تقدير كنيم و با ابزارهاى مختلف تشويقى با اين حركت همدلى كنيم.


البته انسان مى تواند در برخورد با اين فضاى كلى، كمى احتياط كند - ولى احتياطش را تا حد بى اعتمادى آشكار نسازد - تا از احتمالات ضعيفى هم كه درباره وضع و حال آنان مى رود اجتناب كرده باشد، زيرا فرق است بين بى اعتمادى و احتياط.


اما درباره جواز نگريستن به سيماى آنان در فيلم ها، پس از توبه و پاى بندى به حجاب بايد گفت كه اين فيلم ها دوگونه است. يا صحنه هاى مبتذل دارد كه نگاه كردن به صحنه هاى مبتذل در صورتى كه موجب تحريك و فساد باشد، مطلقاً حرام است و اين كه هنرپيشه ها توبه كرده باشند يا نه فرقى در اين مسأله ندارد. يا اين كه صحنه هاى مبتذل ندارد ولى هنرپيشه زن به طور عادى و غير عادى و غير تحريك آميز، بى حجاب ظاهر شده است. نگاه كردن به چنين فيلم هايى جايز است. زيرا نگاه كردن به تصوير بى حجاب زن محجبه از باب هتك حرمت و اهانت حيثيت او حرام است. اما هنگامى كه به تصوير اين دسته زنان پيش از توبه مى نگريم و حال و وضع آنان را پيش از توبه و پس از توبه مقايسه مى كنيم ارزش و احترامشان در نظر ما افزون تر مى شود.