* حكم گوش دادن به آوازهاى اين گونه زنان چيست؟

* حكم گوش دادن به آوازهاى اين گونه زنان چيست؟

* اصولا گوش دادن به غناهاى متناسب با فضاهاى فسق و لهو و فجور جايز نيست، چه آوازخوان توبه كرده باشد يا نه.