* نظر شما درباره فعاليت زن در عرصه نمايش و سينما چيست؟ در اين باره چه سفارشى به خانواده ها داريد؟

* نظر شما درباره فعاليت زن در عرصه نمايش و سينما چيست؟ در اين باره چه سفارشى به خانواده ها داريد؟

* اصولا، چنين فعاليتى را حرام نمى دانم، در صورتى كه فضاى بازى و نوع پوشش و شيوه فعاليت با خطوط شرعى هماهنگ باشد. زيرا در مسير دعوت، مصالحى وجود دارد كه اقتضا مى كند تا چهره زنان پيشرو صدر اسلام و يا سيماى حركت دعوت به اسلام و... به تصوير كشيده شود كه در اين موارد مى توان از طريق نمايش و ساختن فيلم هاى سينمايى و ويديويى با مردم ارتباط برقرار كرد و باور مردم به اسلام را پديد آورد و تقويت كرد.


در مسايل و مشكلات حياتى جامعه اسلامى هم براى آگاهى بخشيدن به جامعه مى توان از طريق هنرپيشه نمايش، سينما و يا تلويزيون و نيز از ديگر ابزارهاى مؤثر در آگاهانيدن جامعه از مسايل اخلاقى، اجتماعى و سياسى اقدام كرد و به نتايج بزرگ دست يازيد. در برخى شرايط، حضور زنان الزامى مى نمايد. روشن است كه حضور متعهدانه زن در عرصه فعاليت هاى هنرى منعى ندارد و با لحاظ اين امر كه نيازهاى تربيتى و فرهنگى و اجتماعى و... ورود زن را به اين عرصه ها ايجاب مى كند و بدون ورود او تحقق نتايج مثبت ناممكن است، ما زنان را تشويق به حضور در اين عرصه ها - با رعايت شرايط ياد شده - مى نماييم.