* حلق

* حلقه هايى كه صوفيان تشكيل مى دهند شبيه چيزى است كه شما ذكر كرديد. آيا شما اين حلقه هاى سماع را هنرى اسلامى مى دانيد كه شايسته تشويق و پشتيبانى است؟

* اگر منظور از هنر اسلامى، هنرى برگرفته از كتاب و سنت و منابع شرعى ديگر باشد، ما آموزه اى اسلامى را نمى يابيم كه عبادت خدا به اين شيوه را سفارش كند. پس اين حلقه ها و حركت ها بايد تابع اصول شرعى باشند و هرگونه فعاليتى را با خط شرع هماهنگ كنند. اما آنچه كه من از اين حلقه ها مى دانم اين است كه اين كارها اشكال شرعى ندارد. اما ممكن است در تشويق اين حركت ها و حلقه ها احتياط كنيم. زيرا برخى از اين كارها نشان دهنده حالت عقب ماندگى و بى خودى ناخودآگاهانه اى است كه به شخص مى دهد و اين حالت با آگاهى و شعور اسلامى، حتى در حالات تضرع و ابتهال به درگاه الهى متناسب نيست.