* نظر شما درباره اعمال خارق العاده برخى فرقه هاى صوفيه مانند فرو كردن شيشه و شمشير به بدن چيست؟

* نظر شما درباره اعمال خارق العاده برخى فرقه هاى صوفيه مانند فرو كردن شيشه و شمشير به بدن چيست؟

* من فكر مى كنم كه اين امور واقعيت ندارد و نوعى چشم بندى است. در هر حال چنين كارهايى با فضاى معنوى اسلامى و وضعيت متعادل و متوازن تناسب ندارد.