* نظر شما درباره تجويد قرائت قرآن به شيوه اى همراه با ترجيع و تهييج كه امروزه معمول و متعارف است، چيست؟

* نظر شما درباره تجويد قرائت قرآن به شيوه اى همراه با ترجيع و تهييج كه امروزه معمول و متعارف است، چيست؟

* ما معتقديم كه همه شيوه هاى تجويد و قرائت قرآن - حتى به شيوه غنا - جايز است. زيرا ما غنا را هم اگر مضمون و محتواى حقى داشته باشد، حلال مى دانيم، تا چه رسد به اين كه مضمون غنا، كلام خدا باشد. البته لحن آهنگ نبايد ماهيتى تحريك كننده داشته باشد كه چنين چيزى با قداست قرآن سازگار نيست.


نظر من اين است كه موسيقى نهفته در صداى ترجيع دار (آواز)، اثر محتواى فكرى اش را در روان انسان تعميق مى بخشد. هرچه صدا و لحن، زيباتر و دلنشين تر و مؤثرتر باشد، درك انسان از مفهوم و معناى آن عميق تر خواهد بود. به همين دليل ما غناى مشتمل بر كلام باطل را حرام مى دانيم، زيرا سبب مى شود تا باطل در وجدان و احساس انسان ريشه بدواند. در حالى كه غناى مشتمل بر كلام حق سبب ريشه دواندن آن در وجدان و شعور انسان مى شود.


ما برگزارى مسابقات و رشد و توسعه اين هنر اسلامى را تشويق مى كنيم و حتى توان همگامى و همراهى با اين فعاليت هاى هنرى را داريم به شرط آن كه لحن و صدا بر كلام نچربد و فضا، فضاى قرآنى باشد.