* آيا هنرپيشه زنى

* آيا هنرپيشه زنى كه كارهاى خلافى را در فيلم ها بازى كرده، مجاز است نقش حضرت زينب(عليها السلام)را بازى كند يا اين كه افرادى با ويژگى ها و رفتارهايى مشخص مجازند؟

* مى تواند، به ويژه آن كه در اين نقش به گونه اى بازى كند كه شخصيت حضرت زينب(عليها السلام) را به عنوان شير زنى مسلمان كه از تعظيم و تقدير وجدان انسان ها برخوردار است، نشان دهد. مسأله اين جاست كه چگونه اين نقش را بازى كند؟