* فن آورى كار نمايشى اقتضا مى كند كه متن نمايش نامه در سطحى فراتر از

* فن آورى كار نمايشى اقتضا مى كند كه متن نمايش نامه در سطحى فراتر از معمول باشد و اين مستلزم تغيير در متن است. اين جاست كه كارگردان بين تغيير نص تاريخى و بين ضعف كار هنرى حيران مى ماند. اين مشكل چگونه قابل حل است؟

* وقتى كه هدف از عرضه نص، نشان دادن پويايى و سرزندگى يك انديشه است، مى توانيم نسبت به تغيير نص تا حدى كه منافات با مضمون و محتواى آن نداشته باشد، آزادى عمل قائل شويم.