* روزگاران درازى فقها نمايش را حرام مى دانسته اند. اكنون شما به آن فرا مى خوانيد. آيا فقهاى گذشته به خطاى رفته اند؟

* روزگاران درازى فقها نمايش را حرام مى دانسته اند. اكنون شما به آن فرا مى خوانيد. آيا فقهاى گذشته به خطاى رفته اند؟

* من قبول ندارم كه فقها نمايش را به معناى هنرى حركتى حرام شمرده باشند. شايد نمايش (تمثيل) را با ساختن مجسمه و نگارگرى اشتباه گرفته ايد. بله برخى از فقهاى شيعه و سنى چهره تراشى را حرام دانسته اند زيرا اين عمل را - هرچند به صورت ناخودآگاه - به معناى دوگانه پرستى مى دانند. اما نمايش را كسى حرام ندانسته است.