* اگر كارگردان در انتخاب هنرپيشه ها بد عمل كند، آيا توانايى هاى نا هم سطح آنان بر موقعيت و منزلت شخصيت هايى كه در نقش آنان بازى مى كنند تأثير نخواهد گذاشت، چنان كه قهرمان بدكار در نتيجه ايفاى نقش ماهرانه هنرپيشه اى كه در نقش او بازى مى كند در نزد مردم محبوبيتى بيش از قهرمان مصلح بيابد؟

* طبيعى است وقتى كه ما از نمايش عاشورايى - به فرض صحت تعبير - سخن مى گوييم، اصولا منظور ما هنرى است با ضمانت همه عناصرى كه مى تواند روح و حقيقت آن واقعه تاريخى و بازتاب هاى مثبت آن را به تصوير كشد. بنابراين طبيعى است كه انتخاب هنرپيشه و كيفيت كار هنرى بايد با مطالعه دقيق انجام شود.