* مقررات شرعى نقش دختران هنرپيشه در نمايش اسلامى چيست؟ مثلا اگر نقش او ايجاب كند كه با نامحرم دست دهد و يا سخنان صميمانه بگويد.

* مقررات شرعى نقش دختران هنرپيشه در نمايش اسلامى چيست؟ مثلا اگر نقش او ايجاب كند كه با نامحرم دست دهد و يا سخنان صميمانه بگويد.

* در نمايش هنرى اسلامى بايد به قوانين و احكام شرعى متعهد بود. بنابراين، دختر مجاز نيست بدون حجاب و يا با زينت و آرايش غليظ و با جلوه گرى در صحنه ظاهر شود. دست دادن با بيگانه هم حرام است. اما گفتن جملات صميمانه و خوش و بش كردن اگر از حد متعارف خارج نشود و به حد عشقورزى و تحريك غريزى نرسد، جايز است.