* آيا بازى ها و سرگرمى ها، حدود شرعى اى دارد كه بتوان حلال و حرام آن را باز شناخت؟

* آيا بازى ها و سرگرمى ها، حدود شرعى اى دارد كه بتوان حلال و حرام آن را باز شناخت؟

* به نظر ما نمى توان مقررات تفصيلى ويژه براى مشخص كردن سرگرمى هاى حلال و حرام تعيين كرد. در اين جا اصل كلى اى داريم كه سرگرمى ها نبايد زيان بار و منافى اخلاق باشد. يعنى نبايد به گونه اى باشد كه اعتياد به آن سبب غفلت انسان از ياد خدا و نماز و باز ماندن انسان از مسووليت هاى خانوادگى، اجتماعى و اسلامى اش باشد.


علاوه بر اين، جزئيات اين سرگرمى ها نبايد مشوق انسان به سوى بدى و گمراهى باشد. با رعايت اين امور، هيچ مشكلى شرعى در بازى ها و سرگرمى ها وجود ندارد. چه بازى با ابزارهاى قمار - بدون برد و باخت - باشد و چه بازى با شطرنج و يا ديگر بازى ها و سرگرمى هايى كه در هر دوره و به تناسب اوضاع و شرايط و فرهنگ ملت ها ابداع مى شود. البته برد و باخت در بازى و سرگرمى حرام است.