* حكم افراط در بازى ها و سرگرمى ها چيست؟

* حكم افراط در بازى ها و سرگرمى ها چيست؟

* افراط در اين بازى ها تا حد اعتياد، عنوان ثانوى اى را درپى دارد كه مقتضى حرمت آن است، زيرا انسان را از امور مهم و وظايف شرعى و اجتماعى و... باز مى دارد.