* براى گرم كردن بازى و شدت بخشيدن به رقابت گاه تاوان نمادينى قرار مى دهند. نظر شما چيست؟

* براى گرم كردن بازى و شدت بخشيدن به رقابت گاه تاوان نمادينى قرار مى دهند. نظر شما چيست؟

* هيچ گونه تاوانى حتى به صورت نمادى كه بُرد به حساب آيد جايز نيست. اما به عنوان جايزه كه بگوييم هر كس برد فلان جايزه را كسب مى كند، جايز است و نه به عنوان تاوان. جايزه اى هم كه به ورزش كاران داده مى شود به عنوان پاداش است و نه اين كه دو نفر پولى را كنار بگذارند و هر كدام پيروز شد، همه را بردارد و آن كه شكست خورده تاوان شكستش را پرداخته باشد. جايزه اى كه به ورزشكار - مثلا به كسى كه در بازى شطرنج پيروز شده - داده مى شود، جايز است.