* در بعضى از بازى ها كاغذهاى چاپ شده اى - به جاى پول - و به عنو

* در بعضى از بازى ها كاغذهاى چاپ شده اى - به جاى پول - و به عنوان جزيى از بازى به كار گرفته مى شود. در ضمن اين بازى برد و باخت هم هست ولى نه با پول واقعى، بلكه با همين كاغذها. حكم بازى كردن با اين كاغذها چيست؟

* مهم اين است كه برد و باخت حقيقى نباشد. بنابراين اگر ماهيت بازى مشتمل بر عمل برد و باخت باشد ولى هيچ نتيجه مادى - حتى به صورت نمادين - بر آن مترتب نباشد، جايز است. يعنى زمانى كه بازى تمام شد، هيچ كدام در نتيجه بازى حقيقتاً سود مادى نبرده باشد و هيچ كدام زيان مالى نديده باشد.