* در برخى روايات به طور مشخص از «نرد» و «شطرنج» نام برده شده و تصريح شده كه اين بازى ها حرام است. نظر شما چيست؟

* در برخى روايات به طور مشخص از «نرد» و «شطرنج» نام برده شده و تصريح شده كه اين بازى ها حرام است. نظر شما چيست؟

* با بررسى اين روايات درمى يابيم كه اين روايات از بازى هايى كه در زمان صدور آن معمول بوده است - يعنى بازى همراه با برد و باخت - سخن مى گويد. در رواياتى آمده است كه «شطرنج، قمار است» و يا «نرد، قمار است». روشن است كه علت حرمت، قمار بودن اين بازى ها دانسته شده است. يعنى در زمان صدور اين احاديث، شطرنج و نرد از ابزارهاى قمار (برد و باخت) بوده است.