* حكم شرعى مجالس مختلط بين زن و مرد چيست؟

* حكم شرعى مجالس مختلط بين زن و مرد چيست؟

* اگر اختلاط به لحاظ كارهايى كه در آن انجام مى شود و يا ماهيت اوضاعى كه زن و مرد در آن قرار دارند، فضايى منحرف پديد آورده باشد و يا چهره اى واژگون از اسلام را نمايش دهد و يا - هرچند پس از مدتى - به نتايج حرامى منجر شود، جايز نيست.