* مقدار زينت و آرايشى كه مجاز است زن با آن در برابر مردان بيگانه ظاهر شود كدام است؟

* مقدار زينت و آرايشى كه مجاز است زن با آن در برابر مردان بيگانه ظاهر شود كدام است؟

* اين كه چهره اش خالى از ماليدنى هاى جلب نظركننده كه آرايشى خارج از آرايش طبيعى چهره مى نماياند، باشد و زينت ديگرى را كه عادتاً موجب انگيزش مرد است به كار نگيرد .