* آيا زن مسلمان مى تواند در مجالس مخصوص زنان و كودكان، لباس هاى كوتاه و تحريك كننده بپوشد؟

* آيا زن مسلمان مى تواند در مجالس مخصوص زنان و كودكان، لباس هاى كوتاه و تحريك كننده بپوشد؟

* اين كار اصولا حرام نيست، مگر آن كه همراه با كار حرامى باشد. زيرا اسلام زن را از آشكار كردن زينت و زيبايى هايش در برابر زنان ديگر و يا كودكانى كه به عورت زنان وقوف نيافته اند، منع نكرده و ابراز تمايلات زنانه اش را در چنين فضاهايى كه رضامندى و آسايش روانى اش را تأمين مى كند، حرام نكرده است.