* آيا رقص دختران خردسالى كه به سن تكليف نرسيده اند در برابر مردان و در مجالس عمومى جايز است؟

* آيا رقص دختران خردسالى كه به سن تكليف نرسيده اند در برابر مردان و در مجالس عمومى جايز است؟

* اين مسأله دو بعد دارد:


بعد اول: اين كه دخترانى كه به سن بلوغ نرسيده اند، مكلف نيستند و حضور بى حجاب و يا رقص آنان در برابر مردان بيگانه حرام نيست.


بعد دوم: اين كه - مثلا پدر و مادر - آنان را به چنين كارى وادارند و عادت دهند و در نتيجه چنين كارى، در معرض كشيده شدن به سوى انحراف قرار دهند و كارى كنند كه چنين دخترى حتى پس از بزرگ شدن به فضاهاى فسق و فساد معتاد شود. در چنين وضعى به عنوان ثانوى - بر پدر و مادر - حرام است كه دخترشان را به چنان كارى وادارند.