* آيا رقص در برابر مردان در مجلسى مردانه جايز است؟ آيا رقص محلى عربى (دبكه) در برابر زنان حرام است؟

* آيا رقص در برابر مردان در مجلسى مردانه جايز است؟ آيا رقص محلى عربى (دبكه) در برابر زنان حرام است؟

* نظر ما - همانند نظر آقاى خويى(قدس سره) - اين است كه رقص مردان در جمع مردان و رقص زنان در جمع زنان جايز است، به شرط آن كه وقيحانه نباشد. رقص محلى عربىِ مردان در جمع مردان جايز است، مگر آن كه همراه با كار حرام ديگرى انجام شود.