* بنابر نظر شما كه غناى زن در عروسى ها را جايز مى دانيد، آيا زن مى تواند همراه با موسيقى، آوازهاى محلى بخواند؟

* بنابر نظر شما كه غناى زن در عروسى ها را جايز مى دانيد، آيا زن مى تواند همراه با موسيقى، آوازهاى محلى بخواند؟

* در اين مسأله وجهى براى حلال بودن وجود دارد، اما ما احتياط را ترجيح مى دهيم. يعنى استفاده از موسيقى اى كه متناسب با لحن اهل فسق و فجور باشد، جايز نيست. اما موسيقى آرام و حلال، اشكالى ندارد.