* آيا تصويربردارى و فيلم بردارى مرد از مجالس زنان - در حالى كه آنان حداقل حجاب را دارند - جايز است؟

* آيا تصويربردارى و فيلم بردارى مرد از مجالس زنان - در حالى كه آنان حداقل حجاب را دارند - جايز است؟

* چنين كارى خود به خود حرام نيست. زيرا نگاه كردن به زنانى كه در صورت نهى از بى حجابى، اعتنايى نمى كنند، حرام نيست. اما اگر آن زنان به حجاب پاى بندند ولى در مجلس زنانه، آزاد حضور دارند و حجاب را كنار گذاشته اند، نگاه كردن به آنان اشكال دارد.