* حكم ظهور و شستوشو و چاپ فيلم هايى كه از زنان در حالت بى حجابى گرفته شده، در صورتى كه شخص آنان را نشناسد، چيست؟

* حكم ظهور و شستوشو و چاپ فيلم هايى كه از زنان در حالت بى حجابى گرفته شده، در صورتى كه شخص آنان را نشناسد، چيست؟

* اگر به لحاظ اجتماعى موجب هتك حرمت آنان نباشد، حرام نيست. نگاه كردن به فيلم هم حرام نيست، مگر آن كه به طور متعارف و در وضعيت اجتماعى سنتى اى - كه تماشاى تصوير زن محجبه را به صورت بى حجاب، بى حرمتى به كرامتشان مى داند - مستلزم هتك حرمت زن باشد.