* ورود داماد به اتاق عروس و در حضور زنان آرايش كرده اى كه فقط سرشان را پوشانده اند، پديده اى رايج است، شما در اين باره چه مى گوييد؟

* ورود داماد به اتاق عروس و در حضور زنان آرايش كرده اى كه فقط سرشان را پوشانده اند، پديده اى رايج است، شما در اين باره چه مى گوييد؟

* چنين كارى خود به خود حرام نيست. داماد مجاز است با وجود زنان ديگر به اتاق عروس برود. اما حضور زنان با وضع آرايش كامل در برابر او داراى اشكال است. براى داماد هم جايز نيست كه به آنان نگاه كند. اما اگر زنان سر و وضعى مناسب و سنگين داشتند، هيچ اشكالى وجود ندارد.